Qkopchassied2.gif (8166 bytes)

 


Hhoogl.jpg (2522 bytes)

Hsjier.jpg (4035 bytes)

Qkopchassied.gif (8147 bytes)
 

 

 

 

"Laat Hij mij kussen met de kussen van Zijn mond" (Hoogl. 1:2).

De Eeuwige en Zijn volk. Zij zijn als bruid en Bruidegom. In dit licht lezen de rabbijnen ook deze liefdesverklaring: Laat Hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want kostelijker dan wijn is jouw liefde (Hoogl. 1:2). Met deze woorden drukt het Joodse volk zijn onstilbare verlangen uit naar de aanwezigheid van de Allerhoogste, opdat Hij het volk in ballingschap nabij blijft.

 

(Ets M. van Loopik)

Hoogl.JPG (18883 bytes)
Op de ets over dit thema ziet u twee geliefden in innige omhelzing. De liefdevolle realtie tussen God en Israël staat model voor de verbondengheid van de Schepper met Zijn schepping. Daaraan herinnert de letter 'bet', die naast het liefdespaar te zien is. Met deze letter begint het scheppingsverhaal: beresjiet bara - in den beginne schiep God.
Ook het groen in de ets wil ons op de schepping en al wat leeft vanuit Gods hand opmerkzaam maken.
In het midden ziet u het kabbalistische symbool van de tien 'sefirot', de tien goddelijke eigenschappen waarmee de wereld geschapen is.    
De 'tien sifirot' vormen een structuur, waarvan de aardse werkelijkheid
een afspiegeling vormt.

 

 

Hkab.JPG (10623 bytes)

De eerste trede op het pad der Schepping is uitstraling (emanatie) van goddelijk licht of goddelijke energie vanuit Het Oneindige [Ein sof] - de door niemand gekende oorsprong van de Eeuwige. Uit Het Oneindige stroomde een hemelse 'bovenwereld' van licht, die model staat voor de zichtbare wereld waarin wij leven. Hiermee openbaarde het Oneindige zich als een bij naam te noemen Schepper en God. De mystici stellen zich de 'bovenwereld' voor als een mensenfiguur, of als de levensboom uit het paradijsverhaal. Aan het universum ligt dus een hemels oermodel ten grondslag, dat wij in de mens weerspiegeld vinden. Hoogl2.gif (7274 bytes)
De nog vormeloze stroom van goddelijk licht werd als het ware opgevangen in 'vaten', die tezamen een herkenbare structuur vormden: 'de levensboom' of het hemelse archetype van de Eerste Mens (Adam Kadmon). Het Oneindige goot Zijn licht uit en gaf er vorm aan, zoals iemand een vormeloze stroom water in vaten opvangt en verdeelt. Water erkent geen  grenzen en wil overal heen. Vaten tomen het zich uitbundig gevende water in en houden het op zijn plaats. Zo  kent ook de hemelse wereld van licht twee krachten. De kracht van overgave en de kracht van beperking, de kracht die alles wil vol maken en de kracht die zijn inhoud als de wand van een vat wil omgeven en begrenzen. De kracht van volheid en overgave is dezelfde, die in de geschiedenis blijkt uit Gods 'chèsèd', dat is Zijn liefderijke en vergevingsgezinde trouw. De beperkende kracht van de vaten herkennen we in Gods straffende gerechtigheid ('dien'), waarmee de Schepper aan de vrijheid van Zijn schepping paal en perk stelt.
Tijdens  het proces van emanatie is echter iets misgegaan. De vaten trokken teveel licht naar zich toe, waardoor zij braken. Deze kosmische catastrofe noemen de mystici 'het breken der vaten'. Scherven van de vaten, waaraan de inhoud van hun goddelijke licht nog kleefde, zijn 'gevallen' en over de zichtbare werkelijkheid verspreid. De scherven, die de beperkende kracht van gerechtigheid representeren, vormden een soort bolsters. Zij houden de gevallen vonken van Gods barmhartigheid gevangen en voorkomen verzachtende uitwerking daarvan op ons bestaan. In hun kwaadaardige ontsporing leiden de scherven tot een wereld van meedogenloosheid, egoïsme en separatisme. Zij verhinderen eenheid en harmonie in de schepping. Gods bevrijdende licht is ingesloten en kan niet overal meer doordringen. Daardoor is de aarde 'verduisterd' en gescheiden van haar hemelse bron.  

Deze metaforische beelden behoren tot een belevingswereld waarin elke gedachte en elke handeling een ongekende zin krijgt. De mens is naar ziel en lichaam een afbeelding van de hemelse werkelijkheid. Als kleine levensboom weerspiegelt hij de grote levensboom.Hoolg3.gif (5837 bytes) Elk deel van zijn wezen correspondeert met een van de 613 mitswot (geboden en verboden) van de Tora, die alle hun wortels hebben in de grote hemelse levensboom.  Daarom kunnen juist mensen de verbannen vonken bevrijden en de breuk in de schepping helpen herstellen. Deze vonken liggen ingebed in alles waarmee we een gebod kunnen vervullen, in ieder gebed en elke handeling waarmee we onze schepper kunnen dienen. Ieder ding, ieder gebeurtenis, de overwinning van elk obstakel in ons handelen en denken vormt een unieke gelegenheid, waarin we de heilige vonken uit hun 'bolsters' kunnen bevrijden.

 
©  2000 dr. Marcus van Loopik
Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst of van de afbeeldingen van de etsen mag  

op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd  zonder mijn voorafgaande toestemming.

De originele etsen zijn in beperkte oplage verkrijgbaar. Oningelijst € 280,- per stuk,
ingelijst € 340,- per stuk (beeldafmeting 30 cm. bij 40 cm.; lijst 50 cm. bij 60 cm.).


MailF1F2.gif (4196 bytes) Voor reacties en bestellingen van grafiek:e-mail:  mailknop.jpg (682 bytes)


mageen1-anim.gif (134791 bytes)