Naar home page:
Basisknopkl.jpg (825 Byte)

'Hij maakt duisternis tot Zijn omhulling.'

 

adamkabb.jpg (53260 Byte)

 

Kab1-titel.jpg (35007 Byte)
Kabbala - tien sefirot


adamkabb.jpg (53260 Byte)

 

kABGROEN.jpg (1956 Byte) kABGROEN-R.jpg (1961 Byte)

 

 

Kab-Einsof-1.jpg (128417 Byte)

 


Ein Sof

Beschrijving van de kleurets:

Kab-plat.jpg (8333 Byte)In de duisternis breekt boven in beeld een vlak van blauw licht door. Het blauw vertegenwoordigt de kleur van het absoluut transcendente. Het blauw vonkt als het licht van een elektrische ontlading. Het vlak met blauwe structuren wordt aan de onderzijde begrensd door een ondoordringbare barrière van duisternis. Hiermee is bewust de associatie gewekt met Psalm 18:12: ‘Hij maakt duisternis tot Zijn omhulling’ en met Psalm 97:2: ‘Wolken en nevel zijn rondom Hem.’ De duisternis rond God is in feite geen duister, maar een voor de mens onkenbare bron van licht en energie. Zo zegt de psalmist: Ook duisternis is voor U niet duister, en de nacht straalt als de dag, duisternis als licht’ (Ps. 139:12).

Vanuit de donkerte dalen enkele lichtstralen af in de richting van een vierhoekige vorm, die op abstracte wijze de ets chajjiem - de kosmische levensboom - symboliseert. Het is de belichaming van Gods eigenschappen in de kosmische mens. Die eigenschappen  vinden we - in al hun polariteit - weerpeigeld in onszelf.

Binnen de vierhoekige stilering van de levensboom bevindt zich het patroon van de tien sefirot, tien goddelijke eigenschappen en emanaties. Het gele kleurvlak staat voor het geopenbaarde licht van de bovenwereld. Of van de binnenwereld, van de wezenlijke en generatieve realiteit die schuil gaat onder het oppervlak van wat het menselijk oog kan zien. De aardse wereld vormt een afspiegeling van wat boven ons is. Het is - met een ander beeld - het materiële omhulsel van het spirituele model dat onder de bovenlaag van de tastbare werkelijkheid schuil gaat.
Volgens een oude traditie gingen in Gods gedachten zes dingen in conceptuele vorm aan al het geschapene vooraf. Deze zes zijn binnen het gele kleurvlak van de ets weergegeven. Een korte opsomming:

1) Een Tora-rol; 2) het volk Israël, op traditionele wijze verbeeld door het symbool van de dadelpalm; 3) het Davidische koningschap, gesymboliseerd door een kroon en de naam van de messias; 4) de aartsvaderen, op de plaat weergegeven door het hout waarop Avraham zijn zoon Jitzchak wilde offeren; 5) de tempel, weergegeven door een enkele zuil; 6) omkeer - het onmisbare correctiemiddel in ons streven naar perfectie, hier uitgebeeld door middel van de Hebreeuwse letter sjien. Met de letter 'sjien' begint het Hebreeuwse woord ‘sjelemoet’ - volkomenheid. Deze letter wijst tevens naar de ziel van de messias (nèfèsj ha-masjiach) en naar de Sjabbat, de zevende dag en voorproefje van de Komende Wereld. Het is de dag die eveneens in Gods gedachten aan de schepping van de dingen voorafging. U vindt de zes symbolen van Gods voorwereldlijke gedachten afgebeeld op het gele vlak van de ets.

In kleine zwarte letters ziet u de getallen 11 en 15. Dat zijn de getalswaarden van de twee delen van Gods meest heilige Naam: Joed-He en Waw-He. Deze vier letters heb ik aangegeven door middel van hun respectievelijke getalswaarden. De som van joed-he is vijftien, de som van waw-hé is elf.

De letter ‘joed’ brengen mystici in verband met de sefira 'Kètèr' - Kroon. Het puntje van de letter ‘joed’ vertegenwoordigt de sefira ‘Chochma’ - Wijsheid. De eerste letter van Gods naam, de, symboliseert de sefira ‘Bina’- inzicht. De tweede letter van Gods naam, de 'Waw' staat voor Ze’ir Anpin (‘de jonge van Aangezicht’). Het is de verzamelnaam voor de onderste sefirot (vanaf Chèsèd) tot aan de laagste sefira ‘Malchoet’ - Koningschap of Koninkrijk. De tweede letter ‘Hé’ van de Godsnaam representeert deze sefira ‘Malchoet’ - het koninkrijk Gods. De twee onderscheiden getallen geven aan dat voor de mens een afstand bestaat tussen de bovenste drie sefirot (Kètèr, Chochma en Bina) die onze cognitieve vermogens in feite overstijgen en de onderste zeven sefirot waarover de mens kan mediteren.

Links onder is in donkere Hedbreeuwse letters geschreven ‘besjeesj bara’ - ‘door middel van zes heeft God geschapen. Dit is een kabbalistische variatie en woordspeling op het begin van Gen. 1:1: Beresjiet bara Elohiem- ‘In het begin schiep God’. De kabbalisten lezen en interpreterendeze woorden als volgt: door middel van zes grondideeën heeft God (de wereld) geschapen. Deze ideeën vormden de basis van Gods scheppingsplan. Men zou ook nog kunnen lezen: ‘om wille van deze zes heeft God de wereld geschapen’, om wille van deze zes zaken! De onderste fijne structuurtjes suggereren het beginnende vlechtwerk van de schepping, een proces van zowel separeren als combineren.

Ga naar sefira (1) 'kètèr' :   knoppijl.gif (1321 Byte)          


©  2000 dr. Marcus van Loopik
Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst of van de afbeeldingen van de etsen mag  
op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd  zonder mijn voorafgaande toestemming.

De originele etsen - met als thema de tien sefirot  - zijn in beperkte oplage (20 exemplaren) verkrijgbaar. Oningelijst € 400,- per stuk, ingelijst € 475,- per stuk (beeldafmeting 40 cm. bij 50 cm.; lijst 60 cm. bij 85 cm.).
MailF1F2.gif (4196 bytes)
Voor reacties en bestellingen van grafiek:e-mail:  mailknop.jpg (682 bytes)